history


   Z najnovších historických výskumov vyplýva, že predkovia dnešných Bullmastiffov žili na Britkých ostrovoch už pred rímskou inváziou. Niektoré rímske pramene opisujú, že na strane keltských kmeňov bojovali popri veľkých predkoch dnešných Anglických Mastiffov aj psy menšieho vzrastu, ktorí sa na nich nápadne podobali, no oproti nim boli omnoho obratnejší. Neskôr sa z času na čas podobné psy objavujú v niektorých ikonografických prameňoch v rozmedzí obdobia ranného stredoveku až do 19. storočia. Pokusy s šľachtením predkov dnešného Bullmastiffa nabrali na intenzite najmä v priebehu 18. storočia. Pre svoje vlastnosti sa uplatnili najmä ako strážni psy na anglickom vidieku, odkiaľ sa v priebehu 19. storočia rozšírili po celom Anglicku, hlavne ako služobní psy používaní hájnikmi proti pytliakom, z tohto obdobia pochádza aj anglický názov Bullmastiffa “Game keeper's Night Dog“ (Nočný pes hájnikov). K tomuto používaniu bol Bullmastiff ako stvorený, nakoľko sa nepúšťa po stope divokých zvierat, málo šteká a na nepriateľské osoby ihneď neútočí zubami, ale najprv ich zvalí na zem, kde sa bez ďalšieho útoku snaží zadržaného udržať len výhražným vrčaním. Až po ďalšom opakovanom pokuse o útok, či vymanenie sa zadržaného, prechádza Bullmastiff do ostrého útoku. Samozrejme netreba mať naivné predstavy, že toto chovanie má v sebe geneticky zakorenené každý Bullmastiff. Tieto vlastnosti môžu byť u každého Bullmastiffa dosiahnuté až jeho ďalším odborným výcvikom.
 
Morland
Georg Morland "Psí zápas" (1783 - 1801)   Georg Morland  "Dog Fight" (1783 - 1801)

   Na konci 18. storočia sa objavujú aj prvé historické pramene, ktoré dokazujú existenciu predkov plemena nie len v teoretickej rovine. Tieto pramene sú veľmi dobre rozpísané aj s citáciami na stránkach ruskej chovateľskej stanice “Vladyka Moskovii“, z ktorej stránok sme sa rozhodli,  po ich korektúre, prebrať aj my:
1783 – 1801 rytina majstra Georga Morlanda s názvom “Psí zápas“ zachytáva súboj psov, z ktorých víťaziaci pes držiaci za krk druhého psa ležiaceho pod ním, svojim exteriérom nápadne pripomína dnešného Bullmastiffa.
27. 11. 1785 píše denník “Manchester Mercury“, že v nedeľu 15. 10. 1785 sa na ceste medzi Haddersfieldom a Marsdanom našiel svetlo sfarbený kríženec buldoga a mastiffa.
1846 – Edward Jessa : “A story about dogs“ (Príbeh o psoch).
1873 –  z listu pána W. Thompsona: „ vracal som sa okolo Johna Turnera, ktorý mi povedal, že tu v Kigly je excelentný pes, ktorý pochádza od Bradfordských Quakerov a veľká suka Bullmastiffa, rozhodol sa ich spolu kryť“ (M. B. Winn: History of Bullmastiff, 1886)
1905 – článok pána Bartona publikovaný v časopise “Sporting Dogs“ pod názvom “Dogs points and managment“ (Psie znaky a výcvik) pojednávajúci o tréningových metódach výcviku Bullmastiffa.
1908 – “J. H. Bigs breeds bullmastiffs“ (J. H. Bigs chová bullmastiffov) správa Earla F. Hollandera v “Apely o uznanie britských  plemien“, medzi ktorými sa spomína aj uznanie Bullmastiffa.
1924 – Britský Kennel Club uznáva plemeno Bullmastiff.
23. jún 1925 - vzniká prvý chovateľský klub Bullmastiffov "The Midland Bull and Mastiff Club" registrovaný pod britským Kennel klubom, tento klub bol neskôr v roku 1931 premenovaný na "The British Bullmastiff League" (Britská liga chovateľov Bullmastiffov)
19. august 1925 – prvá chovateľská výstava konaná v Bagnolle, na výstave je vystavovaný po prvý krát pes Farcroft Fidelity narodený v roku 1921 chovateľa S. E. Moseleya. Zároveň sa tento pes stal aj prvým Bullmastiffom, ktorý túto výstavu vyhral a úplne prvým Bullmastiffom zapísaným v pedigree knihe britského Kennel klubu.
September 1925 – prvý oficiálny britský štandard plemena
4. január 1926 – vzniká druhý chovateľský klub Bullmastiffov registrovaný v britskom Kennel klube “National club of Bullmastiffs“ (Národný klub chovateľov Bullmastiffov) založil ho už spomínaný chovateľ S. E. Moseley ( britská chovateľská stanica “Farcroft“), klub sa špecializoval na chov bullmastiffov cvičených a používaných ako služobné policajné psy.
1928 – prvý titul šampióna, ktorý získava sučka bullmastiffa “Farcroft Silvo“  (zo spojenia “Hemilla Gripa + Farcroft Beltong“) opäť chovateľa S. E. Moseleya.
december 1933 – plemeno Bullmastiffa je uznané v USA
1934 – založenie “Bullmastiff Association“
1934 – na základe štandardov britskej ligy Bullmastiffov boli publikované Americkým chovateľským klubom štandardy  pre USA
1935 – vzniká “ Southern Bullmastiff Society“ (Južná chovateľská spoločnosť Bullmastiffov) a klub pre výcvik Bullmastiffa.
1946 – vzniká “Welsh Bullmastiff Society“, neskôr známa ako “Welsh and West-England Bullmastiff Society“ (Welská chovateľská spoločnosť Bullmastiffa neskôr Welská a Západo-Anglická chovateľská spoločnosť Bullmastiffa).
8. február 1992 – vyhlásenie oficiálnych štandardov plemena Bullmastiff  Klubom chovateľov psov USA.

prerego
Fotka  dcérky hájnika z roku 1912, ktorá pózuje s jeho dvoma Bullmastiffmi  
Picture of Game keeper's daughter with his Bullmastiffs from 1912

   As the lates historical studies show, ancestors of bullmastiffs had lived in Britannia a long time before roman invasion. Some  historiacal annals mention dogs, which fought along with celtic warriors vis-a-vis roman legions. Besides ancestors of old english mastiffs, very similar dogs like mastiffs were fighting along there , but they were smaller and dexterouser. In later eras this dogs are pictured in many iconographic sources before early middle ages and 19. century. The attempts to cultivate this dogs were increasing in 18. century. By virtue of their characteristics, this dogs were used as guard dogs in the british country. From there, their use exteded as service guard dogs of game keeper's, from this was  the original english name of this dog “Game keeper's Night Dog“ derived. Bullmastiff was born for this purpose, because it does not run for trails of wild annimals, it barks very little and in a fight, it does not attack an enemy with its teeth, but  first it rolls him down on the ground. Then it only whirrs, but if an enemy gets on with an attack, bullmastiff is ready to fight with teeth. Of course, it is very naive to think that every bullmastiff is born with these characteristics. They can be extended with special dressur. At the end of 18. century, there are many reports about bullmastiffs not only in theoretical dimension. These reports are perfectly  processed on the web of russian bullmastiff kennel “Vladyka Moskovii“, from this web, after our corrections, we will summarize them:
 
1783-1801 - Pictures of George Morland, painter
27 Nov 1785 - one of the first notes about bullmastiff in the ad in "Manchester Mercury": "On Sunday, 15 Nov 1785 a dog light-colored, a cross between bulldog and mastiff was found on the road between Haddersfield and Marsdan". (by Crain in his book "Bullmastiff as I know him")
1846 - Edward Jessa "A Story About Dogs"
1873 - letter by Mr. W. Thompson: "I also came around to John Turner, who told me there's an excellent dog in Kigly born from Bradford Quaker and a big bullmastiff bitch, he offered to couple" (M.B. Winn, "The History of Bullmastiff" 1886)
1905 - the article by Mr. Barton "Dogs points and management" about training methods of bullmastiff published in "Sporting Dogs".
1908 - "J. H. Biggs breeds bullmastiffs" (record by Earl F. Hollander) 1911 - an appeal of Earl F. Hollander "to recognize British breeds of dogs, including bullmastiff".
1924 - Kennel Club officially recognized the breed.
23 June 1925 - the establishment of the breed club "The Midland Bull and Mastiff Club" registered by Kennel Club, this club was later in 1931 renamed like "The British Bullmastiff League"
19 Aug 1925 - the first breed show took place in Bagnoll. The bullmastiff Farcroft Fidelity (born 1921) owned by S.E. Moseley, was the first specimen of the breed, which became the winner. He was the very first bullmastiff registered in the pedigree book of Kennel Club.
September, 1925 - the first standard of the breed appeared.
4 Jan 1926 - the second breed club "National Club of Bullmastiffs" was registered in Kennel Club - the club of police dogs, established by S.E. Moseley (kennel "Farcroft").
1928 - the first prize of Champion wins the brindle bitch Farcroft Silvo (born from Hemilla Gripa and Farcroft Belltong) owned by S.E. Moseley.
1933 - Dec - the bullmastiff breed was recognized in USA.
1934 - Bullmastiff Association was organized.
1934 - American Dog-breeding Club published the standard of the breed based on British Bullmastiff League standard.
1935 - Southern Bullmastiff Society and the club for training of bullmastiffs was established.
1946 г. - Welsh Bullmastiff Society (later known as Welsh and West-England Bullmastiff Society) was established.
8 Feb 1992 - the official standard of American Dog-breeding Club appeared.

forcraft
Pes Farcroft Fidelity narodený v roku 1921 chovateľa S. E. Moseleya chovateľská stanica “Farcroft“
     Bullmastiff Farcroft Fidelity, born 1921, owned by S.E. Moseley kennel "Farcroft"

HOME | ABOUT US | OUR DOGS | PUPPIES | CONTACT US
Copyright © Z Dunajských Luhov